Informace pro zákazníky ohledně kvality dodávek elektřiny a možnosti uplatnění náhrad za nedodržení předepsaných standardů

12. 7. 2010

Zákazníci odebírající elektřinu na území České republiky mají od 1. července 2006 možnost požádat o finanční náhradu příslušnou distribuční společnost nebo obchodníka s elektřinou v případech, ve kterých nejsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Tyto standardy kvality jsou stanoveny vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. (vyhláška o kvalitě).

Standardy kvality se rozumí především lhůty a postupy při řešení přerušení dodávek elektřiny, při vyřizování stížností zákazníků na poskytované služby a při odstraňování příčin těchto stížností. Distribuční společnost, případně dodavatel elektrické energie, je povinen se předepsanými lhůtami a postupy řídit. Za porušení předepsaných standardů může zákazník požadovat náhradu. Nejdůležitější podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu je včasné odeslání žádosti o vyplacení náhrady provozovateli distribuční soustavy nebo obchodníkovi s elektřinou. Nárok na náhradu za porušení standardu lze uplatňovat do 60 kalendářních dnů od porušení standardu. Z tohoto důvodu by zákazníci měli podávat žádosti o náhrady co nejrychleji po tom, kdy k nedodržení standardu došlo, popř. co se o něm zákazník dozvěděl. Žádost o finanční náhradu za nedodržení standardu kvality dodávek elektřiny, která je součástí příloh k vyhlášce o kvalitě, lze podat prostřednictvím následujícího formuláře.

Poskytnutou náhradu za nedodržení standardů kvality nelze chápat jako náhradu případně vzniklé škody či ušlého zisku. Vzniklou škodu či ušlý zisk může zákazník uplatňovat na základě energetického zákona bez ohledu na náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality dodávek a souvisejících služeb.

Vzhledem k tomu, že zákazníci práva uplatnit náhradu za porušení předepsaného standardu doposud téměř nevyužívají, rozhodl se úřad zveřejnit vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb za uplynulý rok (vyhodnocení za rok 2009).

Připojené soubory