EDF Trading Limited – organizační složka – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

11. 1. 2017

Číslo jednací: 10141-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto osoba oprávněná pro obchod s plynem, č. uznání oprávnění 641533396, v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost ze dne 29. července 2016 označenou jako „Žádost o poskytnutí podkladů a informací", č. j. 08029-1/2016-ERU, jež byla účastníku řízení doručena dne 8. srpna 2016, neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, konkrétně sdělení, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ust. § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ust. § 11 odst. 4 a ust. § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EDF Trading Limited – organizační složka, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha, IČO: 26736934

Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2016

Připojené soubory