Čtvrté Vánoce s notifikací podporovaných zdrojů

14. 12. 2015

Z jakých podkladů vychází ERÚ při svém cenovém rozhodnutí pro POZE? Jak se změnila situace oproti předchozím letům? Co je vlastně potřeba udělat pro legalizaci podpory?

Jsem neoprávněně napadána kvůli nevypsání podpory pro ty podporované zdroje energie, jejichž podpora nemá tzv. notifikaci Evropské komise, a proto by vypsání podpory v cenovém rozhodnutí bylo v tuto chvíli v rozporu se zákonem. Cenové rozhodnutí pro tyto zdroje na rok 2016 nemohu v současné situaci vypsat tak, abych neporušila zákon. Naposledy se takto šířeji k problematice zjevné nezákonnosti vypsání veřejné podpory vyjádřím, protože považuji za nutné opětovně vysvětlit, kde a jak k problémům s podporou obnovitelných zdrojů došlo.

Nejprve mi dovolte uvést, že odmítám být označována za osobu odpovědnou za současný stav. Tou osobou je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, v jehož kompetenci a gestorství je energetická legislativa a tím pádem i notifikační proces v Bruselu. Pokud se tedy někdo dožaduje řešení situace, měl by se obracet na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a šířeji na celou vládu, která má povinnost chránit oprávněné zájmy českých i zahraničních osob, jež na základě exekutivních a legislativních rozhodnutí v ČR investovaly a investují.

Znovu zopakuji, že naprostá většina z těch téměř 30 tisíc majitelů licencí jsou slušní a poctiví lidé, kteří se chovali podle platných zákonů, a ujišťování politiků, a že považuji za skandální, že starostové obcí, předsedové bytových a zemědělských družstev, majitelé solárních panelů na střechách svých rodinných domků i všichni ostatní investoři jsou vystaveni tak složité situaci. Měli by být jasně informováni, že podle platné evropské legislativy jsou spoluodpovědní za příjem podpory, tedy že si musejí zkontrolovat, jestli je taková podpora oprávněná a zda ji vůbec smějí přijmout.

Vláda by měla také jasně vysvětlit, proč je zatím notifikace jenom u velmi malé části zdrojů zapojených v letech 2013 až 2015, které dostávají podporu nastavenou až za mého vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podpora pro ostatní podporované zdroje ani po mnoha letech není a Evropská unie ve svém dosud jediném notifikačním rozhodnutí upozorňuje na potřebu kontroly na překompenzaci.

My všichni ostatní, kdo platíme podporu, ať už na fakturách za elektřinu, prostřednictvím státního rozpočtu z daní, nebo přeneseně v ceně každého rohlíku, máme zase právo na to, aby bylo jasné, zda je tento největší dotační titul v souladu s českým a evropským právem, zda částka 4.500 Kč ročně za každého z nás je adekvátní, nebo by mohla být nižší.

Jakmile evropské orgány vydají jakékoliv písemné stanovisko, že podpora podporovaných a obnovitelných zdrojů v České republice je v souladu s českým a evropským právem, je ERÚ připraven neprodleně vydat cenové rozhodnutí týkající se podpory pro ostatní zdroje, která bude mít pozitivní stanovisko Evropské komise.

ERÚ žádný proces nebrzdí, aktivně již od srpna na nebezpečí spojené se změnou legislativy upozorňuje českou vládu. Obrátili jsme se na vládu, příslušná ministerstva i řadu institucí, aktivně si zjišťujeme informace v ČR i v Bruselu. Chtěla bych jasně říci, že jsme již do novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných a obnovitelných zdrojích energie, která bude účinná od 1. ledna 2016, navrhovali vložit mechanismus, s jehož pomocí by bylo možné bez rizika retroaktivity kontrolovat možnou příliš štědrou podporu u některých zdrojů. V kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se jasně popisuje, že některé provozovny (zdroje) mají návratnost 7 let (zákon požadoval 15 let), ale podporujeme je po dobu 20 let. Náš návrh na narovnání situace ale otevřeně blokovali lobbisté a advokáti solárních asociací.

Poté přišla řada událostí, které popisuji níže v přehledné časové řadě. Je z toho jasně vidět, že v roce 2015 došlo k velké změně oproti předchozímu stavu a že vinu na tom rozhodně nenese Energetický regulační úřad.

Leden 2015
Kontrolní závěr NKÚ potvrdil, že podpora je překompenzována, že došlo ke křížovým podporám a že šlo o extrémní dopad na českou ekonomiku. MPO dodnes kontrolní závěr nepředložilo vládě, což naposledy kritizoval kontrolní výbor Poslanecké sněmovny 3. prosince 2015.


Březen 2015
Dopis ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR potvrdil, že bývalé vedení ERÚ[A1]  nastavilo výkupní ceny nad rámec zákona a že tedy došlo k navýšení cen a překompenzaci.


Červenec 2015
Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. 7. 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to zejm. čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení: S výhradou odlišné úpravy v nařízeních přijatých na základě článku 109 Smlouvy o fungování EU nebo jiných příslušných ustanovení této smlouvy musí dotyčný členský stát oznámit Komisi s dostatečným časovým předstihem všechny plány na poskytnutí nové podpory.


Září 2015
V odpovědi na dopis týkající se špatného nastavení výkupních cen premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že ERÚ má řešit případnou překompenzaci ve svých cenových rozhodnutích.


Říjen 2015
Stanovisko MPO, že pro zdroje, jejichž podpora není notifikovaná, se tato podpora nemá vypisovat ani v cenových rozhodnutích.


Listopad 2015
ERÚ se v průběhu Veřejného konzultačního procesu dotázal orgánů a institucí v ČR na jejich stanovisko k souladu podpory dle zákona č. 165/2012 Sb. a potřebě notifikace: