Veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro roky 2019 - 2020

Energetický regulační úřad zahajuje ve smyslu ustanovení § 17e odst. 8 až 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro roky 2019 - 2020 spočívající v prodloužení Zásad cenové regulace pro období 2016 - 2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství i na období 2019 ‑ 2020.

Konzultovaný dokument: Návrh zásad cenové regulace pro roky 2019 - 2020

 

PREAMBULE

Energetický regulační úřad ponechává v platnosti principy regulace vyplývající ze Zásad cenové regulace pro období 2016-2018 i pro následující období let 2019-2020.

(I)

Zásady cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství nastavují postupy regulace cen a definice principů regulace pro období 2016-2018 (dále jen „Zásady regulace pro období 2016‑2018").

Poté, co Energetický regulační úřad nastavil principy regulace pro období 2016-2018 prostřednictvím Zásad regulace pro období 2016-2018, dochází k podstatné změně okolností, když:

  • Evropská komise předložila v listopadu roku 2016 pod souhrnným názvem „Čistá energie pro všechny Evropany" návrhy změn právních předpisů v oblasti energetiky, které budou mít po svém přijetí a implementaci rozsáhlé dopady do fungování elektroenergetického trhu i regulace cen v elektroenergetice,
  • dochází rovněž k významným technologickým změnám, jakož i propojování trhů na základě požadavků právních předpisů EU,
  • Plán legislativních prací vlády na rok 2017, stanovený usnesením vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1121, předpokládá v srpnu roku 2018 účinnost návrhu zákona, kterým se má změnit energetický zákon,
  • usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 601, k návrhu zákona, kterým se mění energetický zákon, byl gestorovi zákona č. 458/2000 Sb. aktualizován úkol předložit návrh novely s úpravou základních pravidel pro výkon regulace v energetických odvětvích.

(II)

Energetický regulační úřad je povinen prostřednictvím regulace ceny související služby v elektroenergetice a plynárenství zabezpečit dlouhodobě stabilní právní a regulační prostředí.

Základním úkolem regulátora je proto zajistit stabilní a spolehlivý regulační rámec pro trh s elektřinou a plynem, které posílí fungování těchto trhů.

Současně platí, že regulační rámec, vymezený v zásadách cenové regulace, musí být vytvářen na základě a v mezích příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon) a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie").

Dne 1. ledna 2019 nabude účinnost právní úprava energetického zákona, na základě které je Energetický regulační úřad povinen rozhodovat o cenách pro určitý časový úsek, tzv. regulační období. Protože podle zákona je regulačním obdobím časové období vymezené nejméně pěti po sobě následujícími regulovanými roky, bylo by v rozporu s navazujícími povinnostmi regulátora, aby nastavil (původně plánované) nové principy regulace cen pro V. regulační období od 1. ledna 2019 nejméně do 31. prosince 2023 s vědomím, že v průběhu tohoto období nastanou výše naznačené změny, které zásadně ovlivní regulační prostředí v ČR, a tedy v konečném důsledku i samotný regulační rámec.

Při respektování skutečnosti, že současné principy regulace plně vyhovují požadavkům právních předpisů, považuje Energetický regulační úřad po vyhodnocení nákladů a přínosů za nejvhodnější řešení ponechání těchto principů v praxi i pro následující období let 2019-2020, během kterých dojde k revizi právních předpisů, které by mohly narušovat či ovlivňovat stávající principy tvorby cen. Pouze takové Zásady cenové regulace pro nové V. regulační období, které budou reflektovat změny pravidel pro výkon regulace v energetických odvětvích, mohou obstát v konfrontaci s požadavkem na zajištění dlouhodobě stabilního právního a regulačního prostředí.

(III)

Změna původně deklarovaného záměru, spočívající v ponechání platnosti stávajících parametrů regulačního vzorce do 31. prosince 2020, má účinky na regulovanou cenu pouze do budoucna. Změna tedy neohrozí stabilitu, předvídatelnost a transparentnost podmínek pro realizaci související služby v elektroenergetice a plynárenství.

Stabilita a předvídatelnost pro investování v průběhu navazující části současného regulačního období je zajištěna tím, že konkrétní hodnoty parametrů regulačního vzorce platné pro roky 2016‑2018 budou nadále ponechány v platnosti pro roky 2019-2020 a obsaženy v aktualizovaných Zásadách cenové regulace pro období 2019-2020.

Zachováním stávajících pravidel regulace i pro následující období let 2019-2020 bude tedy i nadále v souladu s požadavky § 19a energetického zákona stanovena přiměřená úroveň zisku pro regulované společnosti v elektroenergetice a  plynárenství, zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných služeb zákazníkům při účelně vynaložených nákladech, podpořeny budoucí investice, zajištěny zdroje pro obnovu soustav s cílem dalšího zvyšování efektivity, ze které budou profitovat také zákazníci.

Nastavení platnosti současných parametrů cenové regulace do 31. prosince 2020 je proto vhodný a přiměřený nástroj k dosažení zamýšleného cíle, kterým je zachování stabilní regulace cen, a v kontextu výše uvedených okolností svým přínosem převáží nad zachováním původního záměru, kterým bylo nastavení nových parametrů cenové regulace od 1. ledna 2019.

Připomínky k návrhu zásad cenové regulace pro období 2016 - 2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou účinností do 31. prosince 2020 pro období let 2019 - 2020 zašlete podle pravidel konzultačního procesu.

Pravidla konzultačního procesu k návrhu zásad cenové regulace

Připomínky doručené Energetickému regulačnímu úřadu v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu Zásad cenové regulace pro období 2016 - 2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou účinností do 31.prosince 2020 jsou uvedeny jako součást vypořádání připomínek.