Návrh metodik pro stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav dle článku 30 odst. 1 a odst. 3 nařízení komise (EU) 2017/2195 z 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu metodik pro stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav dle článku 30 odst. 1 a odst. 3 nařízení komise (EU) 2017/2195 z 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Konzultované dokumenty: 

Návrh metodik pro stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav dle článku 30 odst. 1 a odst. 3 nařízení komise (EU) 2017/2195 z 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (PDF, 1075 kB)

All TSOs' proposal on methodologies for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process pursuant to Article 30(1) and Article 30(3) of Commission Regulation (EC) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing (PDF, 390 kB)

Návrh metodik pro stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav, doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 dle článku 30 odst. 1 a odst. 3 nařízení komise (EU) 2017/2195 z 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 19. února 2019 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu pavel.simoncik@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.