Metodika provozovatelů přenosových soustav regionu Core CCR pro proces přidělování kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh na základě analýzy ekonomické efektivity v souladu s článkem 42 nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k metodice provozovatelů přenosových soustav regionu Core CCR pro proces přidělování kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh na základě analýzy ekonomické efektivity v souladu s článkem 42 nařízení Komise (EU) 2017/2195  ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Konzultované dokumenty:

Metodika pro proces přidělování kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh v souladu s článkem 42 nařízení Komise (EU) 2017/2195 (PDF, 693 kB)

Core CCR TSOs' Methodology for an allocation process of cross-zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves based on economic efficiency analysis in accordance with article 42 of the Commission Regulation on (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (PDF, 243 kB)

Návrh metodiky provozovatelů přenosových soustav regionu Core CCR pro proces přidělování kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh na základě analýzy ekonomické efektivity doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 42 nařízení Komise (EU) 2017/2195  ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 7. dubna 2020 takto:

Podle ustanovení § 17e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.